Castellano - Galego

VigoImpulsa

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS CONFORME AO RGPD


Responsable: AYUNTAMIENTO DE VIGO - CIF: P3605700H, domicilio en Praza do Rei, 1 - 36202 Vigo (Pontevedra). Teléfono: 986810100, e-mail: 010@vigo.org.

Datos persoais obxeto do tratamento: Son obxeto de tratamento os datos persoais recollidos nos formularios.

Finalidade: Recibir asesoramento e información dentro do "Servizo para a reactivación económica e social de autónomos/as e micropemes do Concello de Vigo". Os datos persoais trataranse coa finalidade de que os usuarios/as rexistrados no servizo poidan acceder de forma personalizada aos servizos. Ademais, os datos serán usados de forma anónima para obter datos estatísticos que axuden a mellorar a xestión do servizo.

Prazo de conservación dos datos: Os datos conservaranse mentres o usuarios non solicite a Baixa no servizo. O Concello de Vigo almacenará os datos durante o prazo do servizo e o tempo que a lei esixe para atender posibles responsabilidades legais.

Lexitimación: O usuario presta o seu consentimento expreso ao tratamento dos seus datos persoais para as finalidades indicadas.

Destinatarios: Non cesión a terceiros dos datos persoais, excepto nos casos legalmente previstos.

Dereitos:O usuario pode solicitar o exercicio dos seguintes dereitos.

Para exercer os seus dereitos, o usuario deberá remitir unha solicitude por correo electrónico a 010@vigo.org, ou ben por correo postal a Praza do Rei, 1 - 36202 Vigo. Aportando a documentación que acredite a súa identidade.

INICIATIVA FINANCIADA POR

Concellería de emprego Vigo Vertical Ministerio de Facenda FEDER